පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද

අප අමතන්න

මුල් පිටුව>අප අමතන්න

කර්මාන්ත ශාලාව එක් කරන්න : No.45 Xi Chong Road, Quan Tang Street, සැංසා City, හුනාන් Province, P.R. China. 

Post කේතය: 410100

Landline: +86-731-84091726

E-mail 1: [email ආරක්ෂා]  (Claire Liu)  
Mobile: +86-13755045919
Wechat : +86-13755045919
 
E-mail 2: [email ආරක්ෂා]   (මහතා. ටොන්්ග්ව)
Mobile:  +86-151 7321 5037
Whatsapp: 0086 151 7321 5037

වෙබ් : 
www.nmfirepumps.com

අප අමතන්න