පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද

බාගත

මුල් පිටුව>අපි ගැන>බාගත

 • එන්.එම්-ගිනි-සමාගම-Profile.pdf

  එන්.එම්-ගිනි-සමාගම-Profile.pdf

 • ගිනි පොම්පය උපකරණ

  ගිනි පොම්පය උපකරණ

 • භේදය-නඩුව ගිනි පොම්පය

  භේදය-නඩුව ගිනි පොම්පය

 • එන්.එම් ගිනි ශ්රේණි සම්මත ඩීසල් එන්ජින්

  එන්.එම් ගිනි ශ්රේණි සම්මත ඩීසල් එන්ජින්

 • අවසන් සක්ෂන් ගිනි පොම්පය පද්ධති

  අවසන් සක්ෂන් ගිනි පොම්පය පද්ධති