පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද

නිෂ්පාදන

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ගිනි නිවීම නිෂ්පාදන>ගිනි ඩීසල් එන්ජින් සටන්