පාද
සියලු ප්රවර්ග
පාද

තෙල් ටැංකිය

මුල් පිටුව>නිෂ්පාදන>ගිනි නිවීම නිෂ්පාදන>තෙල් ටැංකිය

  • https://www.nmfirepumps.com/upload/product/1566368645625211.jpg
  • https://www.nmfirepumps.com/upload/product/1566368644737198.jpg

තෙල් ටැංකිය

ඉන්ධන ටැංකි පරිමාව


200L / 400L / 600L / 800L / 1000L / 1200L / 1500L / 1800L / 2100L / 2500L / 3100L / 3600L / 4100L / 4500L


වර්ගය: තෙල් ටැංකිය


පරීක්ෂණයක්
විස්තර
විස්තර
අප අමතන්න
නිෂ්පාදන සම්බන්ධ